Komunikacja z akcjonariuszami

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibą w Kaliszu w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w sekretariacie siedziby Spółki tj. 62-800 Kalisz ul. Noskowska 3-5, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8.00 – 14.00.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz informuje, iż na dzień 22 czerwca 2020 roku zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 3-5 o godz. 15.00